castellano
Cercador:
Cercar
Cerca avançada

Tancar

Col·lecció
Temàtica
Títol
Autor/
Col·laborador
ISBN
Cercaresborrar

Condicions d'ús

1. Informació general

AVÍS LEGAL

Donant compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra legislació complementària, li informem que el titular del lloc web és la EDITORIAL UOC, S.L., amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 872, 3a planta, 08018 Barcelona, amb el CIF núm. B-62755673 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34186, foli 137, Fulla B-244361, Inscripció 1ª.

Per a qualsevol consulta o proposta, pot contactar amb nosaltres al següent mail ediuoc@uoc.edu, o en el telèfon 934 863 972.

2. Condicions d'ús de la pàgina web

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS, vigents en el moment de l'accés, que preguem llegeixi detingudament. Si l'Usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i d'operar a través del mateix.

No obstant això, per a la utilització de determinats serveis, en especial, la compra de publicacions, es pot requerir la prèvia subscripció i emplenament de formularis i l'acceptació de les CONDICIONS GENERALS DE COMPRA. Aquests casos, estaran degudament identificats, indicant en cada moment els procediments a seguir per a dur a terme el corresponent registre i compra dels nostres productes editorials.

EDITORIAL UOC, en el marc de la seva activitat editorial, posa diferents serveis i continguts a disposició dels usuaris, per tal que en puguin fer un ús racional i atendre les seves necessitats d'informació i adquisició de llibres en diversos formats amb una finalitat editorial i comercial sense poder-ne fer, això no obstant, una explotació comercial, i sense que això suposi cap relació professional, mercantil ni laboral amb l'usuari, excepte en els casos previstos.

L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina Web conformi a la bona fe, les normes d'ordre públic, a les presents Condicions Generals d'ús i, en el seu cas, les condicions específiques d'ús que poguessin ser d'aplicació. L'accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L'usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les present condicions d'ús, i en el seu cas en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.

Aquesta pàgina web conté enllaços o hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Així, doncs, EDITORIAL UOC no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en les pàgines web esmentades ni la seva veracitat o actualització, i en conseqüència, la EDITORIAL UOC queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar per la utilització de pàgines web alienes a la nostra pàgina web.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

3. Drets de propietat intel·lectual

EDITORIAL UOC és titular o llicenciatària, si escau, dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d'aquesta pàgina web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots els elements que configuren l'aparença visual, la imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que formen el lloc web -aspecte i comportament o look and feel-, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programes, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació i els codis font de les pàgines web). Sigui com sigui, EDITORIAL UOC disposa del corresponent consentiment per a l'ús dels diferents continguts que integren aquest lloc web.

La EDITORIAL UOC autoritza expressament la reproducció per a ús privat, dels continguts d'aquesta pàgina web. Aquesta autorització no inclou la reproducció, transformació, i en general qualsevol altra forma d'explotació, pel procediment que sigui, dels continguts del lloc web, quan tingui una finalitat comercial o lucrativa.

Llevat de l'autorització per a ús privat esmentada en el paràgraf anterior, o que es permeti explícitament una altra cosa, l'accés al lloc web no implica la concessió de cap tipus de permís, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels seus continguts.

EDITORIAL UOC no assumirà cap responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol alteració o manipulació d'aquesta pàgina web per part de tercers.

4. Limitació de la responsabilitat

Al posar a la disposició de l'usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li tot un seguit de serveis i continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, malgrat que EDITORIAL UOC ha adoptat les mesures de seguretat que permet l'estat actual de la tecnologia, no pot garantir l'absència absoluta de virus o elements lesius, i en conseqüència, queda exonerada de qualsevol responsabilitat al respecte.

EDITORIAL UOC no assumeix cap responsabilitat derivada, o que es pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.

Malgrat la presa de totes les precaucions necessàries per a proporcionar informacions actuals i exactes en el lloc web, EDITORIAL UOC no pot garantir l'actualització de tota la informació facilitada ni la manca d'errors o omissions.

Les opinions aparegudes en les publicacions, revistes i articles accessibles des del lloc web pertanyen als seus respectius autors. Així mateix, EDITORIAL UOC no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació i els continguts de tota mena accessibles des del lloc web que hagin estat facilitats per tercers i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus vinculats al que s'ha dit anteriorment i que puguin produir-se per: (i) absència o deficiències de la informació facilitada als usuaris, la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (iii) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (iv) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i la imatge de les persones, i (v) en general l'incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que siguin aplicables.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a EDITORIAL UOC per qualssevol reclamacions derivades, directa o indirectament dels fets, sense perjudici de les relacions contractual entre les parts que es derivin de la comercialització dels nostres llibres, i que estan regulades en la Condicions Generals de Compra.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis del estat espanyol. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

EDITORIAL UOC es reserva el dret de suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels seus continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.

POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT DE DADES

1. Recollida de dades i consentiment per el seu tractament

Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals que es sol·liciten en els nostres formularis o que ens pugui facilitar per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, s'inclouran en els nostres fitxers de dades personal, responsable i titular del quals és la EDITORIAL UOC, S.L.. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que es sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un correu electrònic amb dades personals, autoritza i consenteix expressament a EDITORIAL UOC per a tractar i incorporar en el nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb l'ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter de revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix li informem, que totes les dades seran tractats amb la màxima confidencialitat i conformi la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personals, i que els nostres fitxers estan legalment inscrits en el Registre General de la Agencia de Protecció de Dades.

EDITORIAL UOC no es responsabilitza del tractament de les seves dades personals de les pàgines web a les que pugui accedir a través dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable al estat espanyol, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquella per a la qual han estat cedides, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les, no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la EDITORIAL UOC o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina Web, obté les teves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic i amb les següents finalitats:

  • a) Per mitjà de l'enllaç "Cistella de la Compra", li sol·licitem les seves dades personals amb la finalitat de que tramiti la compra de la publicació escollida. Li informem, que a l'efecte de comprovar la veracitat de les dades aportades en les compres contra reemborsament, podem posar-nos en contacte amb Vostè per mitjà de les dades facilitades. Les seves dades seran incorporats a un fitxer de Clients.
  • b) Per mitjà de l'enllaç "Venda de drets", li sol·licitem les seves dades personals amb la finalitat de posar-nos en contacte amb Vostè, per a informar-li de la venda de drets, o d'alguna obra concreta. Les seves dades seran incorporats a un fitxer Comercial.
  • c) Per mitjà de l'enllaç "Vol publicar amb nosaltres", li sol·licitem les seves dades personals amb la finalitat de que per mitjà de la adreça ediuoc@uoc.edu, ens indiqui el seu nom, adreça electrònica i telèfon de contacte, títol de l'obra proposada, una breu descripció i un índex detallat de la mateixa, per a posar-nos en contacte amb Vostè.. Les seves dades seran incorporats a un fitxer Comercial.
  • d) Així mateix, posem a la disposició de l'usuari la nostra adreça de correu electrònic, amb la finalitat que ens sol·liciti qualsevol tipus d'informació, aclariment o dubte. Si Vostè inclou dades personals en el seu correu electrònic, o la seva adreça conté dades personals, ens autoritza a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, si EDITORIAL UOC ho considera convenient, i aquests estaran regulats per les presents polítiques de privadesa.
  • e) Activitats Comercials: Quan la persona interessada tramet les dades personals i l'adreça electrònica a la EDITORIAL UOC, n'autoritza expressament la utilització a l'efecte de comunicacions periòdiques, incloent-hi expressament les que es facin per correu electrònic que la EDITORIAL dugui a terme amb les finalitats descrites i per informar-los de les nostres activitats i productes editorials, això si, sempre amb caràcter revocable. Les seves dades seran incorporats a un fitxer Comercial.

EDITORIAL UOC es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

3. Drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les teves dades personals

L'usuari té dret a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la EDITORIAL UOC, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, dirigint-se a: EDITORIAL UOC, S.L. -Responsable Protecció Dades- Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 872, 3a planta, 08018 de Barcelona.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

Considerem que si no cancel·les les teves dades personals expressament dels nostres fitxers, continues interessat a seguir incorporat als mateixos fins que sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir, i mentre la EDITORIAL UOC ho consideri oportú.

4. Seguretat

EDITORIAL UOC en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, els informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la seguretat de les mateixes tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Tota transmissió dades personals i bancàries per a la realització de compres de publicacions, es realitza amb mètodes de xifrat de dades i amb certificat de servidor segur SSL.

5. Cessió de dades

L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. De manera que no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, a excepció que l'usuari ens ho autoritzi expressament, i en els casos legalment previstos.

Únicament les seves dades seran comunicats a aquells proveïdors necessaris per a la tramitació de les compres realitzades. Tots aquests proveïdors, actuen com encarregats de tractament de les dades d'EDITORIAL UOC, i tenen signats el corresponents compromisos de confidencialitat.

6. Cookies

Amb aquest avís, la EDITORIAL UOC comunica als usuaris que utilitza cookies quan l'usuari navega per les diferents pantalles i pagines del web. Les cookies utilitzades per la EDITORIAL UOC són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. EDITORIAL UOC utilitza les cookies amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i estimar el nombre de visites, de manera que la EDITORIAL UOC pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de cookies amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

7. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l'article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mig del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris de les mateixes, l'informem que l'acceptació de les presents condicions d'ús i política de privadesa, implica la seva autorització expressa per a enviar-li els nostres enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mig i a l'adreça facilitada. No obstant, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mig del correu electrònic, pot sol·licitar-ho en l'enviament comercial que desitgi , seguin les instruccions que s' indiquen en cada enviament.

8. Modificació d'aquesta política de privadesa

La present Política de Privadesa ha estat establerta amb data 26/07/2007. EDITORIAL UOC es reserva el dret en un futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri, o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la EDITORIAL UOC introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web, i en conseqüència, es obligatòria la seva lectura cada vegada que ens faciliti les seves dades per mig de la nostra Web

ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals d'Ús han estat establertes amb data 26/07/2007. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: per favor, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti.


LA MEVA COMPRA

0 articles PASSAR PER CAIXA


Copyright © 2015 Editorial UOC. Powered by Laburö with Zencart - Design LABURÖ