castellano
Cercador:
Cercar
Cerca avançada

Tancar

Col·lecció
Temàtica
Títol
Autor/
Col·laborador
ISBN
Cercaresborrar

Condicions de compra

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA DELS PRODUCTES DE L'EDITORIAL UOC

El present acord regula les condicions generals de compra per a les diverses publicacions ofertes en aquesta pàgina web per part d'EDITORIAL UOC, S.L., amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, núm 872, 3a planta, 08018 de Barcelona, proveïda de C.I.F. nº B-62755673, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 34186, Foli 137, Fulla B- 244361, Inscripció 1ª, pel que el CLIENT, en el moment que completa el procés de registre i compra alguna publicació, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació.

CLÀUSULES PRIMERA.- Objecte

El present acord té per objecte la compra i acceptació per part del CLIENT de les publicacions ofertes en aquesta web per EDITORIAL UOC, i lliurement escollides pel CLIENT, conformement als termes i condicions recollits en les clàusules del present document.

SEGONA. - Procediments de compra

 • a) Escollir el llibre i afegir-lo a la Cistella de la Compra.
 • b) Efectuar l'ordre de compra.
 • c) Registrar-se com a usuari.
 • d) Emplenar el formulari.
 • e) Escollir modalitat de pagament.
 • f) Efectuar pagament (Visa) o ordre d'enviament contra reemborsament .

TERCERA. - Preu, formes de pagament i lliuraments

A. Preu: En contraprestació per les publicacions adquirides, el CLIENT accepta pagar expressament a EDITORIAL UOC, les quantitats especificades en aquest moment en la relació de preus establertes en la pàgina web www.editorialuoc.com per a la corresponent publicació triada. Tots els preus publicats inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) corresponent. Les despeses d'enviament NO estan inclosos en els preus indicats per a cada publicació. Aquests, s'indiquen a l'efectuar l'ordre de compra.

B. Forma de pagament:

 • a) Pagament per mitjà de targeta Visa. Se li sol·licitarà les dades de la seva targeta.
 • b) Pagament contra reemborsament .. S'abonaran les publicacions adquirides en el moment de lliurament en el domicili indicat de les mateixes.
 • c) Tots els procediments de pagament es realitzen per mitjà de servidors segurs, garantint l'EDITORIAL UOC la confidencialitat de les comunicacions que mantingui amb el CLIENT.

C. Lliurament de productes:

El lliurament de les comandes, així com els trà mits de sol·licitud dels mateixos, es realitzen a través de Midac Llibres, S.L. com empresa encarregada de la tramitació de les comandes.

El lliurament de les comandes es realitza per mitjà d'una empresa de logística externa. El termini de lliurament pot variar en funció de la ubicació del punt de lliurament de la comanda, i de la disponibilitat de les publicacions. Excepcionalment, els terminis de recepció del producte poden variar per circumstàncies alienes EDITORIAL UOC, tals com incidències en el transport o dificultats en el lliurament de les publicacions.

El CLIENT ha de facilitar el lliurament del producte comprat, i ha de posar en comunicació d'EDITORIAL UOC, les franges horàries preferibles per al lliurament de la compra, dintre de l'horari laboral, així com si existeix alguna particularitat o dificultat per a la recepció de la publicació adquirida.

EDITORIAL UOC, queda exonerada per qualsevol retard extraordinari l'origen del qual es deguin a problemes per a la recepció del producte per part del CLIENT.

Les despeses d'enviament s'indiquen en el moment d'efectuar la compra de la publicació escollida.

QUARTA. - Devolució de comandes i anul·lacions

En el cas que el CLIENT no estigui satisfet amb la compra realitzada, disposa d'un termini de 7 dies des de la recepció del producte per a la seva devolució, comprome tent -se EDITORIAL UOC, al reemborsament dels diners de la compra.

Aquesta devolució no inclou les despeses d'enviament que correran a càrrec del CLIENT, excepte en el supòsit que els llibres presentin defectes, o la compra efectuada es basi en errors tipogràfics aliens a la nostra voluntat, que poguessin haver-se comès en la nostra pàgina web, i que hagin provocat la compra per error de la publicació.

No s'admetran devolucions dels productes, quan hagin estat oberts i usats, i no conservin els embalatges originals.

La compra de llibres en format electrònic, no admet devolucions.

Solament s'accepta l'anul·lació de comandes, si no s'ha procedit a l'enviament d'aquests.

CINQUENA. - Exoneració de responsabilitats

Les opinions aparegudes en les publicacions accessibles des d'aquesta pàgina web, pertanyen als seus respectius autors, editors o distribuïdors corresponents. EDITORIAL UOC queda exonerada directa i indirectament de qualsevol responsabilitat.

EDITORIAL UOC no pot garantir en tot moment la disponibilitat de les publicacions ofertes en la seva pàgina web. En el supòsit que la publicació comprada per l'usuari es trobi esgotada, aquest tindrà l'opció d'escollir altra, o sol·licitar la devolució de l'import abonat.

SISENA. - Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement d'EDITORIAL UOC, qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant EDIT ORIAL UOC exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-lo en coneixement d'EDITORIAL UOC en correu electrònic o telèfons indicats en aquest contracte.

SETENA.- Compromís, accept ació i validesa del contracte

 • A) Tal com indica en la política de privadesa de la nostra pàgina web, el CLIENT és el responsable de facilitar les seves dades de forma exacta i veraç, així com de l'actualització dels mateixos.
 • B) B. El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privadesa de la pàgina web de l'EDITORIAL UOC.
 • C) El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes oferts en la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel que afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integra i expressament.
 • D) El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “clic ” corresponent indicat en la nostra pàgina www.editorialuoc.com i que es perfeccionarà amb el pagament del producte.
 • E) Una vegada formalitzada la compra, el comprador rebrà en l'adreça de correu electrònic que ens indiqui, un document en format PDF amb les presents condicions generals de contractació, on s'indicarà l'última data d'emissió de les mateixes. L'enviament del correu electrònic correrà a càrrec de Laburö (wayne, kent & parker S.L.), com empresa encarregada de la tramitació de les comandes.

VUITENA. - Llei aplicable i resolució de conflictes

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d'acord amb les lle is espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte, que no sigui solucionada de mutu acord, ambdues parts podran optar per acudir, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 31/10/2007. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació als preus i publicacions ofertes. Per favor, comprovi la data d'emissió en cada ocasió que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti.


LA MEVA COMPRA

0 articles PASSAR PER CAIXA


Copyright © 2015 Editorial UOC. Powered by Laburö with Zencart - Design LABURÖ